Algemene Voorwaarden Christoja

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de onderneming, handelend onder de naam: Christoja, gevestigd en zaakdoende te Gorinchem aan het Pippeloentje 11 (4207 WK),
hierna te noemen: “Leverancier”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de eigenaar van Leverancier en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden blijft bestaan indien voormelde eigenaar en/of personen niet meer voor Leverancier werkzaam zijn.
De wederpartij van Leverancier is degene aan wie Leverancier enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een
rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Afnemer”.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Leverancier zijn bij uitsluiting van   eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:               Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de         toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk         geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nader overeenkomsten ten behoeve van Leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend en Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Leverancier. Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Leverancier dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering. Nadat de bestelling bij ons is gearriveerd, ontvangt de afnemer van ons per e-mail een orderbevestiging met daarin het ordernummer van de bestelling. Afnemer kan alsdan overgaan tot het overmaken van het totaalbedrag op onze rekening onder vermelding van het toegekende ordernummer.

3.3 Indien afnemer met enige betaling in gebreke blijft, is Leverancier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Leverancier.

3.5 De verzendkosten worden vermeld in de orderbevestiging.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending en of bezorging aan Afnemer.

4.3 Leverancier levert de dierenvoeding van Aras Tiernahrung GmbH uitsluitend persoonlijk bij Afnemer af. De voeding wordt nimmer verzonden via een extern vervoeder.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen Consument op grond van enige overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over naar Afnemer.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 De Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Leverancier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 De Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Afnemer Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan minus de verzendkosten binnen 30 dagen te restitueren.

7.3 Indien de Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Afnemer het recht het product binnen zeven (7) dagen, na aflevering, aan Leverancier te
retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Afnemer komen.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Leverancier, dan wel tussen Leverancier en derden, voor
zover betrekking hebbend op de relatie tussen Afnemer en Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten,heeft Leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Afnemer dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de Afnemer aan Leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is Leverancier gerechtigd om naar dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Afnemer aan Leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Leverancier deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.